//
1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია

საქართველოს 1921 წლის 21 თებერვლის კონსტიტუცია

ჩამოტვირთე კონსტიტუცია

 

დისკუსია დახურულია.