//
1922 წლის საბჭოთა კონსტიტუცია

დისკუსია დახურულია.