//
1927 წლის საჭოთა კონსტიტუცია

დისკუსია დახურულია.