//
1937 წლის საბჭოთა კონსტიტუცია

დისკუსია დახურულია.