//
1978 წლის საბჭოთა კონსტიტუცია

დისკუსია დახურულია.