//
1990 წლის 28 ოქტომბერი

საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნების შესახებ კანონის 55-ე მუხლის შესაბამისად, ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობამ შეადგინა 3 444 002. საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 2 406 742. ამომრჩეველმა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 69, 88 % შეადგენს. ხმის მიცემაში მონაწილეობა მიიღო 2 311 923 ამომრჩეველმა, რაც საერთო რაოდენობის 67, 18 % შეადგენს. ბათილად ცნობილია 84, 797 ბიულეტენი.

საქართველოს უზენაეს საბჭოში დეპუტატთა არჩევნების ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობა საქართველოს უზენაეს საბჭოს არჩევნების შედეგების შესახებ

მიმდინარე წლის 28 ოქტომბერსა და 11 ნოემბერს ჩატარებულ საქართველოს უზენაესი საბჭოს არჩევნების შედეგად არჩეულია 246 დეპუტატი, 125-პროპორციული სისტემით, 121-მაჟორიტარული სისტემით.

საარჩევნო ბლოკმა ‘’მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო’’ საქართველოს უზენაეს საბჭოში მიიღო 81 მანდატი, საქართველოს კომუნისტურმა პარტიამ –44. არჩევნების მონაწილე სხვა პარტიებმა და საარჩევნო ბლოკებმა ვერ მოაგროვეს კანონით გათვალისწინებული ხმების 4 პროცენტი და პროპორციული სისტემით ვერ მიიღეს დეპუტატის ვერც ერთი მანდატი.

პროპორციული სისტემით არჩევნებისას პარტიების (ბლოკების) სასარგებლოდ მიცემული ხმების რაოდენობა შემდეგნაირად განაწილდა:

 
პარტიები და ბლოკები მიღებული
ხმების
რაოდენობა
მიღებული
ხმების
პროცენტები
მიღებული
მანდატების
რაოდენობა
1. თავისუფლება 71.602 3.10% 0
2.საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული
პარტია
32.699 1.41% 0
3.საქართველოს კომუნისტური პარტია 683.824 29.58% 44
5.თანხმობა, მშვიდობა, აღორძინება 80.262 3.47% 0
6.საქართველოს სახალხო პარტია 15.496 0.67% 0
7.სრულიად საქართველოს რუსთაველის
საზოგადოება
53.673 2.32% 0
10.სრულიად საქართველოს მიწათმოქმედთა
კავშირი
8.029 0.35% 0
11.განთავისუფლება და ეკონომიკური
აღორძინება
33.687 1.46% 0
12.მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი
საქართველო
1.248.111 53.99% 81
13.საქართველოს სახალხო ფრონტი 43.771 1.89% 0
14.დემოკრატიული საქართველო 40.769 1.76% 0

საქართველოს კომუნისტური პარტიის პარტიული სიით არჩეულია 44 დეპუტატი.

მრგვალი მაგიდა – თავისუფალი საქართველოს საარჩევნო ბლოკის პარტიული სიით არჩეულია 81 დეპუტატი

მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებისას პარტიების (ბლოკების) მიერ მიღებული მანდატების რაოდენობა.:

 
პარტიები და ბლოკები მიღებული მანდატების რაოდენობა
1,თავისუფლება 0
2,საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტია 0
3, საქართველოს კომუნისტური პარტია 20
5,თანხმობა, მშვიდობა, აღორძინება 0
6,საქართველოს სახალხო პარტია 0
7,სრულიად საქართველოს რუსთაველის საზოგადოება 1
10,საქართველოს მიწათმოქმედთა კავშირი 0
11,განთავისუფლება და ეკონომიკური აღორძინება 1
12,მრგვალი მაგიდა-თავისუფალი საქართველო 74
13,საქართვეოს სახალხო ფრონტი 12
14,დემოკრატიული საქართველო 4
დამოუკიდებელი კანდიდატები 9

დისკუსია დახურულია.

მალხაზ ნაკაშიძე ინსტაგრამზე

No Instagram images were found.